Privatlivspolitik for FC Udfordringen

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling. Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige i FC Udfordringen, som sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen er følgende:

Benjamin Larsen, Brorsonsgade 1, 4.tv, DK1624 KBH V

Tlf: +45 29 48 51 30

Mail: formand@fcudfordringen.dk/ benjaminlarsen4@hotmail.com

Behandling af personoplysninger:

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger: Almindelige personoplysninger: Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse, arbejdssted, Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse, Personnummer.

Oplysninger om ledere, frivillige trænere: – Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som adresse, telefonnummer og e-mailadresse – Andre oplysninger om tillidsposter, andre hverv i relation til FC Udfordringen. – Personoplysninger, der er tillagt en højere grad af beskyttelse: CPR-nummer Oplysninger om strafbare forhold ved indhentelse af børneattest.

Vi indsamler og gemmer de oplysninger, som vi normalt får fra dig. I nogle tilfælde kan der være andre kilder, som fx: Offentlige myndigheder, f.eks. nødvendige skatteoplysninger ved udbetaling af løn, Idrættens hovedorganisationer, f.eks. oplysninger om klubskifter, karantæner og kursusdeltagelse, m.m.

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.
Lovlige grunde til behandling er fx;

 • FC Udfordringens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Nødvendigt for at opfylde en kontrakt – Behandling efter lovkrav – Behandling med samtykke.

Formål med behandling af medlemsoplysninger:

 • FC Udfordringens medlemshåndtering, herunder kontingentopkrævning.
 • Som led i Fc udfordringens aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse, opfølgning, osv.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt
 • Administration af din relation til os som klub

Formål med behandling af oplysninger på ledere og trænere:

 • Håndtering af trænernes og ledernes hverv og pligter
 • Overblik over og forbedring af erfaringer og kompetencer, herunder kurser
 • Opfyldelse af lovkrav
 • Udbetaling af løn, godtgørelser, refusioner og lignende
 • Administration af din relation til os

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser.

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Udøvelse af idrætsaktivitet, herunder udfærdigelse af holdkort, holdopstillinger, interne resultatlister m.v.

Håndtering af dine medlemsrettigheder i henhold til vedtægterne m.v., herunder i forhold til:

 • Generalforsamling
 • Opfyldelse af medlemspligter, herunder opkrævning og betaling af kontingent
 • Afholdelse af sociale arrangementer, sportslige aktiviteter samt andre aktiviteter
 • Brug af situationsbilleder taget i regi af Fc Udfordringen aktiviteter der afbilder en konkret aktivitet eller situation i foreningen

 

Af rent praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i en periode efter din udmeldelse af FC Udfordringen.

Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende, som en del af klubbens historie.

Samtykke

Oftest vil vores behandling af dine personoplysninger basere sig på et andet lovligt grundlag end samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor. Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger I forbindelse med idrætsaktivitet kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante arrangører. Vores navnesponsor, Avisen Udfordringen, vil til tider bringe artikler, få udleveret oplysninger og bringe navn, billeder, resultatlister og artikler til brug i avisen, samt på deres og vores hjemmeside. Der vil muligvis blive uploaded billeder eller resultatlister til vores officielle Facebook side i FC Udfordringen, dog ikke med personfølsomme data. Vi videregiver ikke personoplysninger til firmaer til markedsføring uden dit samtykke.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger Vi har forskellige behandlingsformål og opbevaringsperioder alt efter, om vi behandler dine personoplysninger som medlem af Fc Udfordringen, som ulønnet leder eller træner eller som lønnet leder eller træner.

Medlemmer:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af FC Udfordringen.

Ulønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i op til 1 år efter din udmeldelse af FC Udfordringen.

Lønnede ledere og trænere:

Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra ophøret af dit virke og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Bogføringsbilag, herunder f.eks. lønbilag – disse skal gemmes i 5 år fra udløbet af det regnskabsår, som bilaget drejer sig om
 • Andre relevante oplysninger til opfølgning og stillingtagen til eventuelle krav.

Vi opbevarer dog oplysninger på såvel medlemmer, ledere og trænere til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi og relevans for FC Udfordringen.

Dine rettigheder:

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til udlevering af data
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Revidering af privatlivspolitikken:

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden.

Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores hjemmeside samt officielle Fc Udfordringen Facebook side. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom via ovennævnte medier